Görev Tanımları

Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenci Birimlerinin Görevleri

 1. a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
 2. b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
 3. c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

 1. d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 2. e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.
 3. f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 4. g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

 1. h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.

 1. i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

 

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Üniversitede kayıtlı engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, barınma, sağlık, sosyal ve benzeri alanlardaki gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerinin karşılanması yönünde çalışmalar yapmak,

 1. Engelli öğrencilerden gelen talepleri değerlendirmek ve karara bağlamak,
 2. Yönergede yer alan çalışma konuları ile ilgili görüşmeler yapmak, karar almak ve uygulamaların takibi için kurul üyelerini görevlendirmek,
 3. Birimin çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak ve yeni düzenlemeler konusunda kararlar almak,
 4. Üniversite genelinde yapılan engelli öğrencilere yönelik çalışmaları ve öğrenci taleplerini değerlendirmek ve uygulamaları denetlemek,
 5. Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını değerlendirmek ve rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak,
 6. Birimin var ise bütçe teklifini onaylamak,
 7. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmaların gerçekleştirilme sürecine ilişkin kararları almak.
 8. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

 

Koordinatörün Görev ve Yetkileri

 Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Üniversite içi ve dışındaki faaliyetlerde birimi temsil etmek,
 2. Birim içindeki ve dışındaki diğer birimlerle işbirliği içinde, Birim faaliyetlerinin amacına uygun, düzenli bir şekilde yürütülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 3. İlgili rektör yardımcısının uygun görüşünü alarak, kurulun toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurulmasını sağlamak,
 4. Birimin faaliyet alanları ile ilgili projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri kurula sunmak,
 5. Engelli öğrencilerden gelen talepleri kabul ederek kurula sunmak,
 6. Kurul toplantılarını kayıt altına alarak, arşivlenmesini sağlamak,
 7. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini alarak, birimin  yıllık faaliyet programını ve değerlendirme raporunu hazırlamak.

 

Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları

 Fakülte/yüksekokul/enstitülere bağlı bölüm/programlara kayıtlı engelli öğrenciler ile ilgili çalışmaları koordine etmek.

 1. Engelli Öğrenci Biriminin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri kendi birimlerinde gerçekleştirmek üzere Engelli Öğrenci Birimine karşı sorumludur.
 2. Fakültede dekan, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürler kendi birimlerinde temsilcilerinin görevlerini gerçekleştirmeleri için destek vermek üzere Engelli Öğrenci Birimine karşı sorumludur.

Engelli Öğrenci Bölüm/Program Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Bağlı bulunduğu akademik bölüm/programdaki engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli öğrencilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar.

Engelli Öğrenci Biriminin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri kendi birimlerinde gerçekleştirmek üzere Engelli Öğrenci Birimine karşı sorumludur.